Yamarin Garantivillkor

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR UTARBETADE AV BÅTBRANSCHENS CENTRALFÖRBUND FINNBOAT RF

1. Tillämpningen av garantivillkoren


Dessa garantivillkor tillämpas på serietillverkade båtar som säljs som nya försedda med skrovnummer. Garantin omfattar också till leveransen hörande, i båten fast monterad utrustning med undantag av sådan utrustning, som har egen garanti. Den utrustning som köparen anskaffat annorstädes och som inte hör till båtens ursprungsleverans, omfattas inte av denna garanti.

Båtens skrovnummer och övrig information om båten finns upptaget i köpeavtalet och i båten garanti- och servicebok, överlåtelsebrevet (lämpligt alternativ väljs)
(Obs! garantiboken ges först vid överlåtelsetillfället, skrovnummer o.dyl. individualiseringsinformation finns redan då tillgänglig)

2. Garantigivaren


I dessa garantivillkor ger tillverkaren/importören garantin. Garantigivarens kontaktuppgifter framgår ur garantiboken, som ges åt köparen i samband med överlåtelsen.


3. Garantitiden, -området och -begränsningarna


Garantin gäller ___ år från båtens överlåtelse, ifall köparen är en konsument.
Motorns garanti gäller ____ timmar.
Garantin för båten, som är avsedd för annan användning (närings- eller myndighetsverksamhet eller annan motsvarande användning), gäller _____ år eller ____ timmar från och med båtens överlåtelsedag, varvid den tids- eller timgräns, som först uppfylls, avslutar garantin.

Båtens överlåtelsedag framgår ur överlåtelsebrevet.
Garantin upphör ifall båtens första köpare överlåter båten under garantitiden till en näringsidkare i båtbranschen och garantigivaren inte har förlängt garantitiden.
Garantin upphör också ifall försäkringsbolaget efter en båtskada inlöser båten, eller om båtens fysiska konstruktion eller motorns programmering ändras utan garantigivarens skriftliga tillstånd.


Garantin gäller i följande länder: EU-länderna, Norge, Island och Schweiz (eller ett vidare område)
2007


4. Garantins innehåll och felets definition


Garantigivaren svarar för att båtens användbarhet och kvalitet bevaras normala under garantitiden. I annat fall är det fel på båten. Felet är objektivt uppskattat en avvikelse från ifrågavarande båtmodells normala kvalitet eller från av tillverkaren uppgivna riktvärden med beaktande av båtens ålder och körmängd. Som fel bedöms till exempel uppbyggnads-, tillverknings- och konstruktionsfel och övriga fel och brister, som inverkar negativt på båtens användbarhet under garantitiden.
Små förändringar i båtens yttre ytor, som beror på väderleksförändringar, samt små ojämnheter i båtens målning, lackering, träarbete eller förkromning eller övriga fel på ytor, vilka inte inverkar på båtens hållfasthet eller användbarhet, anses inte var fel som omfattas av garantin.


Garantigivaren svarar inte för felet, om han visar det vara troligt, att avvikelsen från det normala i båtens eller till den hörande utrustnings kvalitet eller användbarhet beror på orsaker på köparsidan. Orsaken kan till exempel vara en olycka, enligt användnings- eller skötseldirektiven motsäglig behandling av båten eller därtillhörande utrustning, eller försummelse då det gäller att utföra service enligt de servicedirektiv båtens tillverkar eller importör uppgjort.
Garantitidens ansvar täcker endast sådana fel, som uppstår då båten används på rätt sätt.


5. Förfarande vid felsituationer


Köparen skall informera båtens säljare eller garantigivare om felet inom skälig tid från det, att han upptäckt eller han borde ha upptäckt felet. Konsumentköparen får anmäla om felet inom två månader från det, att han i själva verket upptäckt det. Köparen måste dock alltid vid felsituationer agera så, att skadorna inte förvärras på grund av hans agerande eller försummelse.


Då han anmäler om fel skall köparen uppvisa garantibrev eller annan tillförlitlig utredning om var och när båten är köpt.


Köparen skall i första hand anmäla om felet till försäljaren, med vilken man kommer överens om hur felet skall åtgärdas.
Försäljarens kontaktuppgifter framgår ______ (denna information skall alltid ges).
2007


6. Garantigivarens skyldigheter i en felsituation


Då det uppdagas ett fel på båten har köparen rätt att fordra, att garantigivaren avhjälper felet inom skälig tid från det, att han fått felanmälan.
Garantigivaren har i första hand rätt att avhjälpa felet, ifall detta kan göras med hänsyn till felets natur och vidlyftighet inom rimlig tid och så, att reparationen inte åsamkar köparen kostnader eller väsentligt förfång. Reparationen utförs i en verkstad som bestäms av garantigivaren. Man strävar dock alltid till att utföra reparationen på ett ställe, som är ändamålsenligt både för köparen och garantigivaren. Ifall en reparation inte är möjlig får köpare yrka på en prissänkning som motsvarar felet eller på en felfri båt. Ifall felet inte är litet, får köparkonsumenten upphäva köpet. Samma gäller även ifall inte garantigivaren avhjälper felet inom skälig tid eller utan att åsamka köparen väsentligt förfång.
Ifall felet på båten inte hör till garantin får garantigivaren kräva köparen på de kostnader som uppkommit vid reparationen av felet, om köparen yrkat på att felet skall repareras. Detsamma gäller de kostnader för båtens transport och personalens resor, som eventuellt åsamkats garantigivaren. Garantigivaren kan kräva köparen också på de kostnader som en undersökning av felet förorsakat liksom också övriga kostnader, ifall köparens reklamation är obefogad.
Konsumentköparen har rätt till ersättning för den skada, som han lidit på grund av det fel som framkommit på båten. Till ersättning förfaller då de direkta skadorna såsom t.ex. telefon- och resekostnader som åsamkats köparen för klarläggandet av saken samt övriga nödvändiga utredningskostnader såsom kostnader för anskaffning av en varubesiktningsmans utlåtande och bogseringskostnader för båten.


Indirekt skada är garantigivaren skyldig att ersätta endast, om han förfarit vårdslöst eller om båten avvek vid köpetillfället från det, som garantigivaren uttryckligen förbundit sig till.


Annan än konsumentköparen har inte rätt att kräva skadestånd för fel som framkommit på båten.


Garantigivaren är inte ansvarig för direkt eller indirekt skada som felet förorsakat om båten är köpt någon annanstans än i Finland. Konsumentköparens rätt till skadestånd definieras då enligt lagen i det land köpet uppgjorts.
2007


7. Garantivillkorens förhållande till konsumentskyddslagens stadgar


Med dessa garantivillkor begränsas inte köparens rätt enligt konsumentskyddslagens 5. kapitel att vädja till ett fel på båten. Köparen kan sålunda vädja till säljarens eller en tidigare säljleds (importör eller tillverkare) eller förmedlares obligatoriska ansvar för fel till exempel då, när felet är i garantivillkoren avgränsat utom garantin eller om felet framkommer då garantin gått ut. Tidigare säljleds ansvar för skador som framkommit efter garantitiden eller för fel på delar av båten som inte hör till garantin begränsas dock till endast den köpare, som köpt båten som ny.


8. Lösandet av tvister


Ifall tvisterna inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumentköparen föra tvisten till behandling i konsumenttvistenämnden. Ifall tvisten förs till domstol behandlas den i tingsrätten på konsumentens hemort. (här måste man uppmärksamma i vilket land man befinner sig, alla ifyller det egna)
2007